K-CaaraGo pitkäaikaiset sopimusehdot

SOPIMUSEHDOT

1.Sopimuksen tarkoitus

Tällä sopimuksella Santander Consumer Finance Oy (”Santander”) vuokraa kohdassa ”Leasingkohde”määritellyn ajoneuvon (”leasingkohde”) sopimuksen etusivulla kohdassa ”Asiakas” mainitulle asiakkaalle(”asiakas”). Santander ostaa leasingkohteen kohdassa ”Myyjäliike” mainitulta leasingkohteen myyjältäasiakkaan tilauksen mukaisesti.

2.Leasingkohteen omistusoikeus ja käyttö

Leasingkohde on Santanderin omaisuutta. Asiakas ei saa omistusoikeutta leasingkohteeseen sopimusaikanaeikä sen päätyttyä. Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa leasingkohdetta hallinnastaan, vuokrata, pantata taimyydä sitä eikä viedä leasingkohdetta ulkomaille ilman Santanderin kirjallista lupaa. Jos leasingkohteelle ontämän sopimuksen etusivulla olevissa erityisehdoissa nimetty käyttö- tai sijaintipaikka, leasingkohdetta ei saapoistaa sanotusta paikasta ilman Santanderin kirjallista etukäteislupaa. Asiakas sitoutuu käyttämäänleasingkohdetta sen normaaliin käyttötarkoitukseen leasingkohteen valmistajan ja myyjän antamienkäyttöohjeiden sekä lakien ja viranomaismääräysten mukaisesti. Leasingkohdetta saa käyttää vain normaaliintavara- ja henkilöliikenteeseen. Leasingkohdetta ei saa käyttää kilpailutarkoitukseen ilman Santanderin kirjallistasuostumusta. Santander ei vastaa leasingkohteen soveltumisesta asiakkaan käyttötarkoitukseen.

Jos leasingkohteeseen tai asiakkaan omaisuuteen kohdistuu tai uhkaa kohdistua täytäntöönpanotoimenpiteitä,asiakas on velvollinen ilmoittamaan asiasta välittömästi Santanderille sekä esittämään ulosottomiehelle tämänsopimuksen ja osoittamaan Santanderin omistusoikeuden leasingkohteeseen.

3.Virheellinen leasingkohde tai toimitus

Santander ei vastaa mistään leasingkohteeseen tai sen toimitukseen liittyvistä virheistä eikä puutteista eikäasiakkaalla ole oikeutta sopimuksen purkuun minkään leasingkohteeseen tai sen toimitukseen liittyvän virheentai puutteen perusteella. Jos leasingkohteessa on toimitettaessa virhe tai puute tai jos sellainen ilmeneesopimuksen voimassaoloaikana, asiakkaan on esitettävä näitä koskevat vaatimuksensa myyjälle tai tämänosoittamalle takuusitoumuksen antajalle ja ilmoitettava tästä välittömästi Santanderille. Mikäli myyjä tai muutakuusitoumuksen antaja kiistää asiakkaan oikeuden korjauttaa vika tai puute, Santanderin on vaadittaessavaltuutettava asiakas käyttämään Santanderin puhevaltaa leasingkohteen omistajana. Tällöin asiakas kuitenkinvastaa suhteessa Santanderiin, myyjään ja muuhun takuusitoumuksen antajaan kaikista puhevallan käytönaiheuttamista seurauksista. Mahdollisesta virheestä tai puutteesta huolimatta asiakkaan on täysimääräisestimaksettava sopimuksen mukaiset vuokrat ja muut erät Santanderille sovittuihin eräpäiviin mennessä.

4.Leasingkohteen säilytys ja ylläpito

Asiakas on velvollinen omalla kustannuksellaan pitämään leasingkohteen virheettömässä ja moitteettomassakunnossa, ja tässä tarkoituksessa asiakkaan tulee muun muassa huolehtia leasingkohteen asianmukaisestaylläpidosta, säilytyksestä, huollosta ja korjauksista leasingkohteen valmistajan ja Santanderin antamien ohjeidenmukaisesti. Asiakas on velvollinen maksamaan kaikki leasingkohteen hallintaan ja käyttöön liittyvät verot taimuut viranomaismaksut. Asiakas ei saa muuttaa Leasingkohdetta rakenteellisesti ilman Santanderin kirjallistaetukäteissuostumusta. Asiakas vastaa kaikista muutoskustannuksista sekä muutoksen mahdollisestiaiheuttamista leasingkohteen omistukseen, hallintaan tai käyttöön liittyvistä vero- ja maksuseuraamuksista.Mikäli asiakas liittää leasingkohteeseen lisävarusteita tai lisäominaisuuksia, joita ei ole poistettu tai joita ei voipoistaa vahingoittamatta leasingkohdetta ennen sopimuksen päättymistä, tulevat nämä lisävarusteet tai -laitteetSantanderin omaisuudeksi ilman eri korvausta

5.Vakuuttaminen

Asiakas vastaa siitä, että leasingkohde on asianmukaisesti vakuutettuna koko sopimusajan, vähintään liikenne- ja kaskovakuutuksilla, jotka kattavat ainakin hirvi- ja vaunuvahinkovakuutukset sekä ilkivalta- palo-, varkaus-,oikeusturva- ja leasingvakuutuksen. Vakuutuksen omavastuu voi olla enintään 900 euroa ja sen edunsaaja onSantander. Jos asiakas ei ota vakuutusta leasingkohteelle tai vakuutus irtisanotaan sopimuksen aikana, onSantanderilla oikeus vakuuttaa leasingkohde asiakkaan kustannuksella tai irtisanoa sopimus. Asiakas vastaaSantanderille kaikista sellaisista Santanderille aiheutuneista vahingoista, joita asiakkaan ottama vakuutus eikata, kuten esimerkiksi vakuutuksen omavastuuosuus ja tuhoutuneen tai varastetun leasingkohteen arvon javakuutuskorvauksen välinen erotus.

6.Vahinkotapaukset

Vuokratun leasingkohteen rikkoutuessa, vahingoittuessa, tuhoutuessa tai kadotessa asiakas on velvollinenilmoittamaan tapahtuneesta viipymättä Santanderille ja vakuutusyhtiölle. Asiakas laatii tapahtuneestavahinkoilmoituksen ja toimittaa leasingkohteen korjattavaksi vakuutusyhtiön ja Santanderin ohjeiden mukaisesti.Leasingkohteen rikkoutuminen, vahingoittuminen, tuhoutuminen tai katoaminen ei vaikuta asiakkaanvuokranmaksuvelvollisuuteen.

7.Leasingkohteen rekisteröinti ja tarkistukset

Leasingkohteen omistajaksi rekisteröidään Santander ja haltijaksi asiakas. Santander vastaa leasingkohteenensirekisteröintikuluista ja asiakas vastaa mahdollisista myöhemmistä rekisteröintiin liittyvistä kuluista. Josleasingkohteen käyttö edellyttää viranomaismääräyksiin tai lainsäädäntöön perustuvia tarkistuksia, kuten esim.ajoneuvojen katsastus, on asiakas velvollinen ilman eri kehotusta huolehtimaan näiden asianmukaisestasuorittamisesta sekä viivytyksettä korjauttamaan mahdolliset tarkastuksissa havaitut viat tai puutteet jahuolehtimaan mahdollisista uusintatarkastuksista ja katsastuksista. .

Santanderilla on halutessaan milloin tahansa oikeus tarkastaa leasingkohde tämän sopimuksen noudattamisen valvomiseksi. 8.Sopimuskausi ja KilometrirajoitusSopimuskausi, Kilometrirajoitus ja Maksuväli on määritelty kohdassa ”Vuokraehdot”. Sopimuskausi alkaa siitäpäivästä, jolloin leasingkohde on luovutettu asiakkaalle ja päättyy joko kilometrirajoituksen täyttyessä taiviimeistään kohdan ”vuokraehdot” mukaisena päättymispäivänä. Kilometrirajoitus on se kokonaisajomäärä,jonka leasingkohteella saa sopimusaikana enintään ajaa. Kilometrirajoitus perustuu asiakkaan ennen tämänsopimuksen laadintaa ilmoittamaan vuotuiseen ajomäärään.Mikäli kyseessä on rekisteröitävä leasingkohde, on sopimuskauden alkamispäivä kuitenkin leasingkohteen rekisteröintipäivä. Jos sopimuskauden alkamispäivä on muu kuin kalenterikuukauden 1. päivä, muodostuu sopimuskaudeksi kohdan ”Vuokraehdot” mukainen sopimuskausi lisättynä sopimuskauden alkamispäivän ja seuraavan kalenterikuukauden 1. päivän välisillä päivillä. Tältä ajalta veloitetaan ensimmäisen vuokran yhteydessä päivävuokraa kohdassa 9. esitetyllä tavalla. 9.Vuokra ja maksuerätVuokrat ja muut kohdan ”Vuokraehdot” mukaiset maksuerät erääntyvät maksettavaksi aina kuukauden 1.päivänä. Kohdassa ”Vuokrat yhteensä” mainittujen vuokrien lisäksi asiakkaalta veloitetaan päivävuokraasopimuksen alkupäivän ja ensimmäisen eräpäivän väliseltä ajalta kohdan 8. mukaisesti. Päivävuokra lasketaansiten, että sopimuksen etusivulla kohdassa ”Muut vuokrat yhteensä” mainittu vuokra lisättynä mahdollistenlisäpalveluiden hinnalla jaetaan 30:llä ja kerrotaan sopimuksen alkupäivän ja seuraavan kalenterikuukauden 1.päivän välisten päivien lukumäärällä. Silloin, kun maksuväli on muu kuin kuukausi, lasketaan päivävuokra siten,että normaalivuokra, lisättynä mahdollisten lisäpalveluiden hinnalla, jaetaan kuukausina ilmaistulla maksuvälin pituudella ja näin saatu summa jaetaan 30:llä ja kerrotaan sopimuksen alkupäivän ja seuraavan kalenterikuukauden 1. päivän välisten päivien lukumäärällä. Asiakas on velvollinen maksamaan vuokrat ja muut maksuerät riippumatta siitä, onko leasingkohde käyttökelpoinen tai voiko asiakas käyttää sitä normaalisti. Mikäli asiakas ei maksa sopimuksen mukaisia vuokria tai muita maksueriä eräpäivänään, perii Santander asiakkaalta huomautus- ja perintäkulut ja viivästyskoron kulloinkin voimassa olevan palveluhinnaston mukaan. Jos Santanderin tähän sopimukseen liittyvät kustannukset, tämän sopimuksen jälleenrahoitus mukaan lukien, nousevat lainsäädäntömuutoksen (mukaan lukien yleisessä verotuksessa ja autoverotuksessa tapahtuvat muutokset), tai viranomaisten päätösten tai ohjeiden takia, Santanderilla on oikeus korottaa vuokraa niin, että Santander saa täyden korvauksen lisääntyneille kustannuksilleen tai vähentyneille tuloilleen

10.Sopimuksen päätyminen

Sopimus päättyy kohdan ”Vuokraehdot” mukaisen kilometrirajoituksen täyttyessä tai viimeistään kohdan”Vuokraehdot” mukaisena päättymispäivänä, jolloin asiakkaan on palautettava leasingkohde omallakustannuksellaan Santanderin osoittamaan osoitteeseen Suomessa. Mikäli asiakas ei palauta leasingkohdettavapaaehtoisesti, Santanderilla on oikeus ottaa leasingkohde haltuunsa missä se tavataankin. Asiakas onvelvollinen luovuttamaan leasingkohteen sen käyttöajan huomioon ottaen normaalissa kunnossa. Asiakas onvelvollinen suorittamaan leasingkohteen kuntoon saattamisesta mahdollisesti aiheutuvat kulut. Lisäksi, mikälisopimus päättyy kilometrirajoituksen täyttyessä ennen kohdan ”Vuokraehdot” mukaista päättymispäivää onasiakas velvollinen maksamaan jäljellä olevaan käyttämättömään sopimusaikaan kohdistuvat vuokratSantanderille täysimääräisinä.

Mikäli asiakas on ylittänyt kohdan ”Vuokraehdot” mukaisen kilometrirajoituksen, asiakas on velvollinen korvaamaan Santanderille kaiken kilometrirajoituksen ylityksestä aiheutuneen vahingon. Lisäksi asiakas on tällöin velvollinen suorittamaan Santanderille vähintään kolmen kuukauden vuokraa vastaavan määrän, sekä mahdolliset kunnostuskustannukset. Korvaus erääntyy maksettavaksi vaadittaessa.

11.Leasingkohteen vaihtaminen kesken sopimuskauden

Asiakas voi rahoittajan erillisellä hyväksynnällä vaihtaa Leasingkohteen uutteen rahoittajan rahoittamaanLeasingkohteeseen kesken sopimuskauden ennen kilometrirajoituksen täyttymistä tai sopimuskaudenpäättymistä. Vaihdon edellytyksenä on, että uuden rahoitettavan leasingkohteen myyvä myyjäliike lunastaavanhan leasingkohteen rahoittajalta hintaan, joka vastaa kulloinkin rahoittajan ilmoittamaa lunastushintaakyseisestä leasingkohteesta. Uudesta rahoitettavasta leasingkohteesta laaditaan aina uusi leasingsopimus.

.

12.Sopimuksen irtisanominen

Jos asiakkaan vuokra tai muu maksuerä on maksamatta vähintään 14 päivää; vakuutusyhtiö irtisanooleasingkohteen vakuutukset; asiakas ei hoida leasingkohdetta tämän sopimuksen mukaisesti; asiakas estääSantanderia tarkistamasta leasingkohdetta; asiakas erehdyttää tai pyrkii erehdyttämään Santanderia esim.muuttamalla leasingkohteen matkamittarin lukemia; asiakas laiminlyö vakuuttamisvelvollisuutensa tai muutoinolennaisesti rikkoo tätä sopimusta; on Santanderilla oikeus irtisanoa tämä vuokrasopimus välittömin vaikutuksinja ottaa leasingkohde heti hallintaansa missä se tavataankin. Jos asiakas ei luovuta leasingkohdettavapaaehtoisesti, on Santanderilla oikeus pyytää viranomaisten apua leasingkohteen haltuun ottamiseksi.

Asiakas on velvollinen korvaamaan Santanderille kaikki sopimuksen irtisanomisesta aiheutuneet kustannuksetsekä sopimuksen irtisanomisesta aiheutuvat vahingot. Lisäksi asiakas on tällöin velvollinen suorittamaanSantanderille sopimussakkona 30 % vuokrakauden erääntymättömien vuokrien määrästä, kuitenkin vähintäänkolmen kuukauden vuokraa vastaavan määrän, sekä mahdollisesti vuokrakauden kulumisen mukaan jaksotetutylikilometrit ja mahdolliset kunnostuskustannukset. Korvaus erääntyy maksettavaksi vaadittaessa.

13.Vastuun rajoitus

Santander ei ole vastuussa mistään välillisistä vahingoista, eikä vuokratun leasingkohteen käytöstä johtuvista asiakkaalle tai muille tahoille aiheutuvista henkilö- tai omaisuusvahingoista.

14.Sopimuksen siirto

Santanderilla on oikeus kokonaan tai osittain siirtää leasingkohteen omistusoikeus ja/tai tämä sopimusoikeuksineen ja/tai velvollisuuksineen haluamalleen taholle. Siirron saajalla on vastaavasti oikeus siirtää seedelleen.

15.Asiakkaan tiedonantovelvollisuus ja suostumus tietojen luovuttamiseen

Santanderilla on oikeus kerätä rahoituspäätöksen tekemistä ja sopimusaikaista luotonvalvontaa vartentarvitsemansa asiakasta koskevat tiedot käytettävissä olevista luottotieto- ja viranomaisrekistereistä. Lisäksiasiakas huolehtii siitä, että tämän vastuuhenkilöt ovat antaneet Santanderille vastaavan suostumuksen sekävastaa suostumuksen puuttumisesta mahdollisesti aiheuttamista vahingoista, menetyksistä ja kustannuksista.Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Santanderille viipymättä kaikki yhteystiedoissaan, omistuksessaan taitaloudellisessa tilassaan tapahtuneet muutokset. Asiakkaan katsotaan saaneen pätevästi tiedokseen kaikki neviestit, jotka Santander on lähettänyt asiakkaan tässä sopimuksessa mainittuun osoitteeseen, mikäli asiakas eiole todistettavasti ilmoittanut uutta yhteystietoa.

16.Force Majeure

Santander ei vastaa vahingosta, joka johtuu lainsäädännöstä, viranomaisten toimista, sotatoimista, lakosta,työsulusta, saarrosta tai muusta vastaavasta olosuhteesta, edes siinä tilanteessa, että Santander itse osallistuisilakkoon, työsulkuun, saartoon tai muuhun vastaavaan toimenpiteeseen. Santander ei ole myöskään missäänmuissa olosuhteissa velvollinen korvaamaan asiakkaalle aiheutunutta vahinkoa, jos Santander on noudattanutnormaalia huolellisuutta.

17.Oikeuspaikka

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjenmukaisessa välimiesmenettelyssä Helsingissä. Santanderilla on lisäksi oikeus nostaa asiakasta kohtaanvelkomuskanne Helsingin käräjäoikeudessa.

Kuinka K-Caara toimii?

1. Aloita

Kun sinulla on unelma, toive tai halu auton suhteen, me autamme löytämään oikean caaran.

2. Hae

Tutki valikoimaa tai hae juuri sitä oikeaa. Kaikki ehdokkaat ovat laadukkaita!

3. Tutustu

Täältä näet kaikki tiedot valitsemastasi caarasta. Kun olet valmis, siirry ostamaan.

4. Osta

Nyt sinulla on jo melkein avaimet taskussa. Tehdään kaupat ja sovitaan muista ehdoista.

Sivusto käyttää evästeitä, jotta se voisi palvella sinua paremmin. Hyväksyt evästeiden käytön jatkamalla sivuston selaamista.
Voit koska tahansa estää evästeiden käytön selaimen asetuksista.